Регламент

        

УКРАЇНА

БІЛЯЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

11.12.2017                        м. Біляївка                                    №1020/РА-2017

 

Про затвердження Регламенту Біляївської

районної державної адміністрації Одеської області

 

З метою забезпечення виконання повноважень, передбачених статтею 119 Конституції України, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку зі структурними змінами у районній державній адміністрації:

 

1. Затвердити Регламент Біляївської районної державної адміністрації (додається).

 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації привести положення про структурні підрозділи у відповідність до Регламенту Біляївської районної державної адміністрації.

 

3. Вважати такими, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації:

 

- від 17 березня 2016 року № 143/РА-2016 «Про затвердження Регламенту Біляївської районної державної адміністрації».

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Раздорожну І.Ю.

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки

голови районної державної адміністрації                                    О.В. Рудоманенко

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Розпорядження тимчасово

                                                                         виконуючого обов’язки

                                                                                голови Біляївської районної

                                                                         державної адміністрації     

                                                             Одеської області

                                                                                   від _____________

                                                                                   №  _______________

 

 

РЕГЛАМЕНТ БІЛЯЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

            1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Біляївської районної державної адміністрації.

 

         1.2. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, (далі - заступники голови), апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

 

            1.3. Робота Біляївської районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

 

         Біляївська районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

 

         Висвітлення діяльності  Біляївської районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

            1.4. Розподіл обов'язків між посадовими особами Біляївської районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

 

- повноважень і функцій посадової особи;

 

- управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

 

- підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

 

- порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників, керівника апарату у разі їх відсутності.

 

         Голова районної державної адміністрації визначає також обов'язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності виконкомів місцевих рад відповідно в частині делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

            1.5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), а також з начальником юридичного відділу  (далі - юридичний відділу) апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

 

2. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

2.1. Районна державна адміністрація проводить свою роботу згідно з планами, складеними на квартал (додаток 1), які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

            2.2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

 

            2.3. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації погодженими із заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) (додаток 2).

 

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

            2.4. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

 

            Пропозиції до плану роботи, погоджені із заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, подаються керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації до відділу прес-служби апарату не пізніше ніж за 20 днів до початку кварталу.

 

 

До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

 

- актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданнях колегій, нарадах у голови районної державної адміністрації, його заступника, керівника апарату та вжиття додаткових заходів;

 

- перелік актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

 

- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

 

Плани повинні містити питання:  

 

- підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації за квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

 

- діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації виконкомів місцевих рад з виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації.

 

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо здійснення делегованих повноважень.

 

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

            2.5. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

 

Питання виключається з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

            2.6. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 2.4. цього Регламенту.

 

            2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату районної державної адміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови чи керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

            2.8. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації, структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

         2.9. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі підрозділів її апарату, затверджених заступником голови чи керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

Зміст звітності за квартал визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

 

         Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

         2.10. До 20 числа кожного місяця структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні підрозділи обласних органів виконавчої влади надають відділу прес-служби апарату районної державної адміністрації перелік основних заходів на наступний тиждень.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПАРАТУ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

         3.1. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 

- опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації;

 

- здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє, за дорученням голови районної державної адміністрації, проекти розпоряджень з організаційних, кадрових та інших питань;

 

- перевіряє, за дорученням голови районної державної адміністрації, виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також виконкомами місцевих рад (за дорученням голови районної державної адміністрації); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації;

 

- за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

 

- здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

 

- готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

 

- проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

 

- здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства та дотримання правил охорони праці;

 

- проводить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

 

- забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

 

- виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

 

            3.2. Апарат районної державної адміністрації, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, секретаріатом районної ради, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими комітетами місцевих рад.

 

         3.3. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРАМИ

 

            4.1. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

 

            4.2. Організація кадрової роботи в районної державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

 

            4.3. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює відділ управління персоналом.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

            4.4. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

 

Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

 

            4.5. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

 

            4.6. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в районній державній адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

 

            4.7. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

 

            4.8. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

 

            4.9. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату районної державної адміністрації та начальника відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

 

 

            5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ

 

            5.1. Організація роботи з документами та облік запитів на інформацію в  районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, та згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»

 

Інструкція з діловодства в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації затверджується окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

Порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, здійснюється відповідно до Інструкції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736.

 

         5.2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови, керівник апарату (відповідно до розподілу обов'язків), районної державної адміністрації, керівники її структурних підрозділів.

 

            5.3. Контролю підлягають тільки зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або , які містять питання, що потребують вирішення.

 

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, дорученнями заступників голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, дорученнями заступників голови районної державної адміністрації, розгляд звернень запитів народних депутатів України, депутатів обласної та місцевих рад.

 

5.4. Організаційно – технічний контроль за додержанням строків та форм виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, а також за розглядом запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної та місцевих рад, інших документів з основних видів діяльності районної державної адміністрації здійснюється відділом забезпечення документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації. Контроль за розглядом звернень громадян, листів народних депутатів України, депутатів обласної та місцевих рад, органів виконавчої влади, в яких є посилання на звернення громадян, а також контроль за виконанням документів вищестоящих органів виконавчої влади, розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату здійснює відділ роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації.

 

         5.5. Контроль за виконанням актів законодавства, дорученнями голови та заступників голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату, за розглядом звернень і запитів народних депутатів України, депутатів обласної та місцевих рад, інших кореспондентів здійснюється шляхом:

 

- аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

 

- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

 

- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

 

- розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах при голові районної державної адміністрації, його заступників або керівника апарату.

 

            5.6. Проекти листів щодо стану виконання документів вищих органів влади у цілому або окремих передбачених ними завдань, у разі необхідності, встановлення проміжних контрольних строків подаються з пропозиціями голові районної державної адміністрації або його заступникам, керівнику апарату  (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 7 днів до закінчення строку, визначеного документом вищого органу влади.

 

Інформацію щодо продовження строків контролю виконання доручень, розпоряджень голови, доручень заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату подають голові, його заступникам та  керівнику апарату (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку, визначеного документом.

 

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова районної державної адміністрації або його заступники та керівник апарату (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

 

            5.7. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, інформаційні листи, що подаються органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова районної державної адміністрації.

 

Зняття з контролю виконаного документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документу, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації або його заступника чи керівника апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

 

Організаційно-технічний контроль за формою та строками виконання документів, своєчасність доведення їх до виконавців забезпечують відділ забезпечення документообігу та контролю  апарату районної державної адміністрації, які ведуть комп'ютерну програму обліку та контролю.

 

5.8. Відповідно до статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відділ роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації  апарату райдержадміністрації веде облік запитів на інформацію надає достовірну, точну та повну інформацію запитувачам.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

 

            6.1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації.

 

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року
№ 348.

 

            6.2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступником, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або підрозділи її апарату.

 

         Пропозиції, заяви і скарги громадян вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх реєстрації.    У разі неможливості вирішення проблем в зазначені у резолюції чи визначені цим Регламентом строки виконавець інформує про це голову районної державної адміністрації, заступника голови, який давав доручення, з обґрунтуванням необхідності продовження терміну виконання та пропозиціями щодо строків остаточного вирішення питань.

 

            6.3. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

 

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

 

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

 

6.4. Відділ роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

            7.1. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації (далі – юридичний відділ).

 

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

 

            7.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

 

         7.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

 

- правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

 

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації.

 

         7.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

- забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

 

- проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи, у разі їх невідповідності актам законодавства, або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог законодавства;

 

- визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

 

- надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

 

 - розробляє проекти розпоряджень та інших документів правового характеру;

 

- здійснює ґрунтовне юридично - правове опрацювання проектів нормативно-правових актів;

 

- консультує з правових питань керівників підрозділів та інших працівників районної державної адміністрації;

 

- за дорученням голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації готує висновки з правових питань;

 

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

            7.5. Начальник юридичного відділу:

 

- здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

 

- приймає участь у нарадах, засіданнях комісій, консультативних рад, робочих груп, що проводяться у районній державній адміністрації;

 

- організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

 

- представляє інтереси районної державної адміністрації у судах різних інстанцій та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

 - готує позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, інші документи, передбачені процесуальним законодавством;

 

 -  подає виконавчі документи до виконання;

 

- виконує інші передбачені законодавством функції.

 

 

 

8. КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ, СЛУЖБИ І КОМІСІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

            8.1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

 

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 

            8.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату (секретар колегії) та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

            8.3. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

 

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозиціями громадських організацій, підприємств, установ та організацій їхні представники.

 

            8.4. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини загальної кількості її членів.

 

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, позачергові – за необхідністю.

 

            8.5. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

 

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписує голова колегії та її секретар, і є підставою для видання відповідних розпоряджень.

            8.6. Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування (технічний запис).

            8.7. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Положенням про колегію районної державної адміністрації, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації та цим Регламентом.

 

9. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАРАД

 

            9.1. Голова райдержадміністрації, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції, проводять наради.

 

 План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

 

Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації та його заступників, керівника апарату покладається на підрозділи апарату або відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

 

9.1.1. Для організації дієвого контролю за виконанням указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, власних розпоряджень та вирішення оперативних питань, голова районної державної адміністрації проводить наради:

 

- щовівторка за участю першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників підрозділів апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та у разі потреби із запрошенням керівників територіальних підрозділів органів виконавчої влади та голів місцевих рад.

Коло інших осіб, які присутні на апаратній нараді узгоджується з головою районної державної адміністрації завчасно, як правило не пізніше, ніж за один день до її проведення.

Протоколи апаратних нарад районної державної адміністрації складаються відділом прес-служби апарату районної державної адміністрації, який здійснює контроль за виконанням протокольних доручень, наданих на нараді.

 

9.1.2. Щотижнево заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації проводять наради з керівниками відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату.

 

         9.1.3. Голова районної державної адміністрації проводить виїзні наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до його компетенції.

 

Виїзні наради готують заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату (відповідно до закріплення).

 

9.1.4. Підготовку приміщень до нарад, засідань та інших заходів здійснюють підрозділи апарату, структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за підготовку і проведення заходів.

 

            9.2. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надаються учасникам наради не пізніше ніж за 2 дні до дати проведення, а з додаткових (позапланових) питань - подаються за день проведення наради.

 

            9.3. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися і прийняті за результатами розгляду, рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

 

            9.4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися розпорядження голови районної державної адміністрації або наказ керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації.

 

            9.5. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.

 

9.6. Протоколи районних нарад під головуванням голови районної державної адміністрації складаються структурними  підрозділами районної державної адміністрації або територіальними підрозділами органів виконавчої влади, які ініціювали проведення наради, та протягом 5 днів підписуються головуючим.

 

9.7. Протоколи районних нарад під головуванням голови районної державної адміністрації реєструються в  відділі забезпечення документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації, який здійснює контроль за виконанням протокольних доручень, наданих на нараді. 

 

10. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОТОКОЛЬНИХ ДОРУЧЕНЬ, НАДАНИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИЇЗНИХ НАРАД ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

10.1. За усним або письмовим дорученням голови районної державної адміністрації відділ прес- служби апарату районної державної адміністрації разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади  здійснює відповідну підготовку  до виїзної наради під керівництвом  голови районної державної адміністрації.

 

10.2. Структурні підрозділи районної державної адміністрації, відповідальні за підготовку виїзної наради не менше ніж за два робочі дні до проведення наради повідомляють голову відповідного органу місцевого самоврядування, керівництво організацій та підприємств району, причетних до даної наради та, не менш як за тиждень відділ прес- служби апарату районної державної адміністрації для узагальнення заходів, що проводяться в районі.

10.3. За підсумками проведення виїзної наради готується проект протоколу або доручення за підписом голови районної державної адміністрації.

 

10.4. Проект протоколу або доручення виїзної наради готується структурним підрозділом районної державної адміністрації або територіальним підрозділом органу виконавчої влади, якому доручалась підготовка наради та до компетенції якого належать питання, які повинні розглядатися на виїзній нараді.

 

10.5. Протокол або доручення голови районної державної адміністрації оформляються  та підписуються протягом 5 календарних днів з останнього дня проведення виїзної наради. Копія протоколу надається до відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату  районної державної адміністрації.

 

10.6. Відділ забезпечення документообігу та контролю апарату райдержадміністрації здійснює контроль за термінами виконання завдань, визначених протоколом або дорученням. Інформації про виконання завдань подаються до відділу не пізніше ніж за день до закінчення контрольного строку, зазначеного у протоколі або дорученні.

 

11. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОРУЧЕНЬ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ ТА КЕРІВНИКА АПАРАТУ

 

11.1. Доручення - це окреме завдання голови районної державної адміністрації або його заступників, керівника апарату районної державної адміністрації, яке надається за підсумками нарад, засідань колегій, особливих подій та надзвичайних ситуацій, коли необхідне термінове втручання посадових осіб структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень у розв'язанні нагальних питань.

 

11.2. До проекту доручення обов'язково додається перелік підрозділів, яким буде надсилатися доручення для виконання.

 

11.3. Доручення повинні бути із зазначенням строку виконання. Строк може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше як за 3 робочі дні до закінчення встановленого строку. Строк виконання може бути змінено лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила.

 

11.4. Підписані головою районної державної адміністрації або його заступниками, керівником апарату районної державної адміністрації доручення реєструються в відділі забезпечення документообігу та контролю апарату  районної державної адміністрації   та надсилаються зацікавленим органам і організаціям згідно з переліком.

 

11.5. Контроль за строками виконання доручення покладається відділ забезпечення документообігу та контролю  апарату районної державної адміністрації.

 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

            12.1. Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, за власною ініціативою видає одноособово, в межах повноважень районної державної адміністрації, розпорядження.

 

            12.2. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, підрозділи її апарату, а також територіальні органи виконавчої влади (далі - інші органи).

 

            12.3. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи підрозділам її апарату або іншому органу, то головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

         12.4. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

 

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, підрозділи її апарату та інші органи, відповідно до змісту основних положень проекту розпорядження та несе відповідальність за повноту визначеного кола заінтересованих органів.

 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, підрозділів  її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

 

Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, підрозділи її апарату та інші органи, за зверненням головного розробника, у триденний строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

 

Проекти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

 

Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та розпоряджень голови обласної державної адміністрації, погоджуються у дводенний строк після їх подання головним розробником.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 3), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, підрозділи її апарату, інші органи, що:

 

-   погодили проект розпорядження без зауважень;

 

-   висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

 

- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником.

 

Довідка про погодження може не готуватись, якщо проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації, або проект завізовано без зауважень всіма заінтересованими органами.

 

            12.5. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, підрозділів її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 4), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, підрозділу її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

 

            12.6. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження (додаток 5).

 

До пояснювальної записки, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, про внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

 

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

 

            12.7. У разі, коли проект розпорядження, що готується, приведе до внесення змін або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 6), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

            12.8. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, котрі були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 

            12.9. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій зазначаються результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

 

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

 

У проекті розпорядження, у разі потреби, можуть передбачатися проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

 

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

 

            12.10. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, що затверджена відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.

 

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

 

- копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва України в Одеській області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

 

- копію повідомлення про оприлюднення проекту.

 

            12.11. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та подається голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 12.4. – 12.10. цього Регламенту.

 

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений термін може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

 

            12.12. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату районної державної адміністрації.

 

У разі, коли проект розпорядження подано апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділу у дводенний строк листом (додаток 7) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

 

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність до нормативних вимог, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

 

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

 

- перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

 

- оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

 

- перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

 

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 8).

 

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 

            12.13. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

            12.14. Проект розпорядження візується працівниками районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку начальником відділу забезпечення документообігу та контролю та начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, а також у разі потреби іншими заступниками голови), керівником апарату.

 

            12.15. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

 

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – відповідним заступником голови райдержадміністрації.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам, згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному сайті районної державної адміністрації в установленому її головою порядку.

 

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

13. ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

            13.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

            13.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

 

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

 

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, підрозділів її апарату, іншими органами.

 

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

 

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

 

- які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

 

- яких результатів необхідно досягти;

 

- які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

 

- строк проведення обговорення.

 

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

            13.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

 

Головний розробник подає головному спеціалісту відділу прес-служби апарату районної державної адміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

 

            13.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

 

14. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

            14.1. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань.

 

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

Вирішення питань соціально-економічного характеру з органами місцевого самоврядування здійснюють заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та, за їх дорученням, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

15. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ РАЙОННОЇ РАДИ

 

15.1. Координація роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації з організаційного забезпечення підготовки проектів рішень районної ради здійснюється керівником апарату районної державної адміністрації та начальником відділу управління персоналом  апарату районної державної адміністрації.

 

15.2. Питання на розгляд районної ради виносяться за  дорученням голови районної державної адміністрації та за погодженням із заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу основних обов’язків.

15.3. За підготовку питань на розгляд районної ради  відповідають  керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, до компетенції яких віднесено їх вирішення.

 

15.4. Проекти рішень районної ради та необхідні документи готуються та подаються відповідно до Регламенту Біляївської районної ради.

 

         15.5. До проекту рішення районної ради для передачі його до секретаріату районної ради додається погоджувальний лист, який містить візи автора проекту, юридичного відділу  апарату районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації (відповідно до затвердженого розподілу основних обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації) (додаток 9).

 

15.6. Проекти рішень, які мають регуляторний характер і є регуляторним актом, подаються до районної ради відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

15.7. Проекти програм соціально – економічного та культурного розвитку району, районного бюджету надаються на розгляд районній раді у строки, передбачені розпорядженням голови районної ради про план підготовки пленарного засідання.

 

16.  РЕЖИМ РОБОТИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

16.1. Режим роботи підрозділів апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації, згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 1993 року № 1010 «Про тривалість робочого дня для працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування» такий:

-  початок роботи щоденно о 8 годині 00 хвилин ранку;

- кінець роботи - о 17 годині 00 хвилин, за винятком п’ятниці, коли робочий день завершується о 15 годині 45 хвилин;

- перерва на обід - з 13 години до 13 години 45 хвилин щоденно;

-  вихідні дні - субота, неділя.

 

16.2. Керівники структурних підрозділів районної державної  адміністрації несуть персональну відповідальність за виконання підлеглими правил внутрішнього трудового розпорядку підрозділу.

 

16.3. В апараті районної державної адміністрації, структурних підрозділах районної державної адміністрації ведеться табель обліку використання  робочого часу працівників.                       

 

16.4. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації погоджують виїзд у відрядження з головою районної державної адміністрації або його заступниками, керівником апарату.

16.5. Перед виїздом у службове відрядження або у приватних справах в іноземні країни працівники, яким надано допуск до державної таємниці, зобов'язані повідомити про це відділ з питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

16.6. У вихідні та святкові дні для оперативного зв’язку з органами державної влади, виконкомами місцевих рад, структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими закладами, установами і організаціями, підприємствами встановлюється цілодобове чергування заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації та відповідальних осіб структурних підрозділів районної державної адміністрації, згідно окремого графіка, в приймальній районної державної адміністрації за тел. 2-52-71.

_________________________________________


Додаток 1

до регламенту

 

ДОДАТОК

до розпорядження голови Біляївської

районної державної адміністрації

Одеської області

 

(підпис)  (ініціали та прізвище)

                                                    „_____”________  200 __р.

                                                                             №_____________

ПЛАН РОБОТИ

Біляївської районної  державної адміністрації

на __квартал _________року

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.Засідання колегії районної державної адміністрації з розглядом питань:

2. Апаратні наради районної державної адміністрації з розглядом питань:

3. Питання для розгляду в районній державній адміністрації на рівні заступників голови та підготовки обґрунтувань щодо доцільності видання розпоряджень:

 

 

 

 

4. Організаційна  робота

5. Контрольна робота

5.1. Перевірки виконання законів України:

 

5.2. Перевірки виконання указів Президента України:

5.3. Перевірки виконання розпоряджень Президента України

 

 

5.4. Перевірки виконання постанов Кабінету Міністрів України:

 

5.5. Перевірки виконання розпоряджень голови облдержадміністрації

5.6. Перевірки виконання розпоряджень голови райдержадміністрації:

 

5.7. Перевірки з інших питань:

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                      (підпис)                                                                       (ініціали та прізвище)

 

 

 

„____” ____________________200 ___р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до регламенту

 

 ПОГОДЖЕНО

 Заступник голови районної 

 державної адміністрації

                                                                                 (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                                                    „____” _________200 __р.

 

ПРОПОЗИЦІЇ  ДО   ПЛАНУ  РОБОТИ

Біляївської районної  державної адміністрації

_________________________________________

(назва підрозділу)

на __квартал _________року

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.Засідання колегії районної державної адміністрації з розглядом питань:

 

 

 

 

2. Апаратні наради районної державної адміністрації з розглядом питань:

 

 

 

 

3. Питання для розгляду в районній державній адміністрації на рівні заступників голови та підготовки обґрунтувань щодо доцільності видання розпоряджень:

 

 

 

 

4. Організаційна  робота

5. Контрольна робота

5.1. Перевірки виконання законів України:

 

5.2. Перевірки виконання указів Президента України:

5.3. Перевірки виконання розпоряджень Президента України

 

 

5.4. Перевірки виконання постанов Кабінету Міністрів України:

 

5.5. Перевірки виконання розпоряджень голови облдержадміністрації

5.6. Перевірки виконання розпоряджень голови райдержадміністрації:

 

5.7. Перевірки з інших питань:

 

 

 

 

Керівник підрозділу                                                    (підпис)                                                                             (ініціали та прізвище) 

 

 

 

„____” ____________________200 ___р.

 


Додаток 3

до регламенту

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

 

__________________________________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження

розроблено_________________________________________________________

                                          (найменування структурного підрозділу,

_________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

__________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

 

та погоджено:

 

без зауважень

 

_______________________                                                 _______________________

(посада)                                                                                                                       (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

 

_______________________                                                 _______________________

(посада)                                                                                                                       (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

 

_______________________                                                 _______________________

(посада)                                                                                                                       (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

 

_______________________                                                 _______________________

(посада)                                                                                                                       (ініціали та прізвище)

 

_______________________                  _______________               ________________

(найменування посади керівника                                                  (підпис)                             (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

___ ____________ 200_ р.

Додаток 4

до регламенту

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту

розпорядження_____________________________________________________

                                                                                      (назва)

 

 

 

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

 

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

 

Спосіб врахування

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

 

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

 

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

_______________________                  _______________               ________________

(посада керівника                                                                           (підпис)                        (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 200_ р.

 

 

 

Додаток 5

до регламенту

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту розпорядження__________________________________________

                                                                                                       (назва)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення.

 

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти.

 

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

 

Відповідно до змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

 

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

 

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

5. Позиція заінтересованих органів.

 

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

 

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також, хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект.

 

Якщо проект розпорядження стосується питання щодо розвитку адміністративно-територіальної одиниці, то зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення у проекті.

 

7. Громадське обговорення.

 

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

 

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

8. Прогноз результатів.

 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

_______________________                  _______________               ________________

( посада керівника                                                  (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 200_ р.

 

 

Додаток 6

до регламенту

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту розпорядження__________________________________________

                                                                                                (назва)

 

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

 

 

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

 

 

_______________________                  _______________               ________________

( посада керівника                                                  (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 200_ р.

 


 

Додаток 7

до регламенту

 

 

 

____________________________________

                                                                                                 (найменування структурного підрозділу,

                                                                                                     іншого органу, що є головним розробником)

 

 

 

Відповідно до Регламенту Біляївської районної державної адміністрації Одеської області, затвердженого розпорядженням її голови
від ______________ N _________, повертаємо проект розпорядження ________________________________________

                                                                       (назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного Регламенту.

 

 

 

Додаток: на _____ арк.

 

 

 

_______________________                  _______________               ________________

(завідувач юридичного сектору)                                           (підпис)                           (ініціали та прізвище)

 

 

 

___ ____________ 200_ р.

 


 

Додаток 8

до регламенту

 

ВИСНОВОК

 

юридичного відділу апарату Біляївської районної державної адміністрації Одеської області до проекту розпорядження_____________________________________________________

                                                   (назва)

Проект розпорядження розроблено_________________________________________________________

 (найменування структурного підрозділу,

__________________________________________________________________

                 іншого органу, що є головним розробником)

 

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

 

1)____________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

__________________________________________________________________

розпорядженням голови обласної державної адміністрації)

 

2)____________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються недоліки,

__________________________________________________________________

зокрема логічні та змістові)

 

2. Узагальнений висновок__________________________________________________________

         (наводиться узагальнений висновок та пропозиції

__________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

__________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

_______________________                  _______________               ________________

(посада працівника                                                          (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

юридичного сектору)

_______________________                  _______________               ________________

(завідувач юридичного сектору)                                     (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

___ ____________ 200_ р.

 

 

 

 

Додаток 9

до регламенту

 

ПОГОДЖУВАЛЬНИЙ   ЛИСТ

 

до проекту рішення Біляївської районної ради  „__________________________

_________________________________________________________",

який планується для розгляду  на засіданні сесії Біляївської районної ради

"___"_____________200__ року

 

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                         ( підпис, дата)           (ініціали та прізвище)                                                                      

 

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                                 (ініціали та прізвище)                                                                                                                      

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                 (ініціали та прізвище) 

 

 

Завідувач юридичного сектору                                                     (ініціали та прізвище)  

апарату райдержадміністрації

 

 

Начальник відділу
забезпечення документообігу та контролю                                                                      апарату райдержадміністрації                                                          (ініціали та прізвище)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підрозділ:

Виконавець:

Тел.