ПОЛОЖЕННЯ про Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

ПОГОДЖУЮ

Директор Одеського обласного

центру соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді

_____________ О.М.Волошина

«___» ______________ 2015 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Біляївської районної державної адміністрації

_______________  №______________

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Біляївський районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

 

1. Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — Центр) — є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування і належить до сфери його управління.

Діяльність Центру спрямовується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації.

21. Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати працівників затверджується органом, який його утворив.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, наказами Одеського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

 

4. Основними принципами діяльності центру є:

 

законність;

 

соціальна справедливість;

 

раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

 

додержання і захист прав людини;

 

адресність та індивідуальний підхід;

 

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

 

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

 

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

 

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

5. Основними завданнями Центру є:

 

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

 

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (далі — заклади соціального обслуговування);

 

проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

 

забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на:

- раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- формування відповідального батьківства;

- запобігання випадкам відібрання дитини у батьків;

- створення умов для повернення дитини з інтернатного закладу на виховання батькам.

6. Основними завданнями місцевого центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

 

7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

5) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

6) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади.

 

8. Центр має право:

 

вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

 

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

 

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

 

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

 

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

 

здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

9. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку розпорядженням голови Біляївської районної державної адміністрації, до повноважень якого належить утворення, реорганізація та ліквідація центру.

 

Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з директором Одеського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

10. Директор Центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

 

затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджуються Міністерством соціальної політики України;

 

затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

 

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

 

представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

 

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

 

утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

 

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

 

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру;

 

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

11. Положення про Центр погоджується Одеським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та затверджується Біляївською районною державною адміністрацією.

 

12. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

 

13. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність Центру затверджуються Міністерством соціальної політики України  за погодженням з Міністерством фінансів України.

 

14. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

 

15. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

______________________________________