ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

від «03» січня 2017 року

№ 4

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 начальника відділу соціальної роботи Біляївського

районного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді

 

  1. 1.     Загальні положення

 

1.1.   Посадова інструкція начальника відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – посадова інструкція) визначає повноваження, завдання, обов’язки, права та відповідальність особи, яка займає посаду начальника відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

1.2. Начальник відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді призначається і звільняється з посади наказом директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр).

 

1.3. Начальник відділу соціальної роботи (далі – відділ) керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України та Кабінету Міністрів України, Конвенцією ООН про права дитини, Загальною декларацією прав людини, Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань сім’ї та дітей, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, положенням про відповідний центр, цією посадовою інструкцією  та іншими законодавчими актами, що стосуються діяльності Центру.

 

2. Завдання та обов’язки

 

2.1. Забезпечує ефективне виконання покладених на Центр завдань  щодо проведення  соціальної роботи  з сім’ями, дітьми та молоддю:                    

         - здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

         - організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку центру;

         - забезпечує узагальнення інформації з питань, що належить до компетенції Центру;

         - здійснює загальний контроль за додержанням в Центрі стандартів (норм, правил) з питань реалізації соціальних програм;

         - готує пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності діяльності

Центру з питань, що належать до його компетенції;

         - співпрацює з підприємствами, організаціями та установами соціального спрямування при виконанні покладених на Центр завдань, керуючись чинним законодавством України;

         - вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організаційної роботи відділу;

         - надає пропозиції керівництву Центру про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень;

- сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

- надає методичну допомогу працівникам Центру;

- здійснює соціальне інспектування та супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

         - забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

         - організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавської дисципліни;

  - забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань соціальної роботи та боротьби з корупцією;

  - зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей, отриманих в процесі діяльності Центру;

- організовує та бере участь у проведенні конференцій, «круглих столів», семінарів, тренінгів, лекцій з питань діяльності Центру;

-  розробляє поточні та перспективні плани Центру;

- розробляє пропозиції щодо комплексних планів, які стосуються відповідного напрямку роботи, контролює організацію  їх виконання;

- бере участь у розробці нормативних та організаційно-методичних документів;

         - організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ діяльності Центру;

         - готує аналітичні довідки щодо роботи відділу та спеціалізованих формувань Центру;

         - виконує інші доручення директора Центру.

 

3. Права

 

3.1.  Начальник відділу соціальної роботи має право самостійно організовувати свою роботу:

         - представляти інтереси Центру в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях і установах з питань, що належать до його компетенції;

         - у встановленому порядку готувати запити на отримання від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Центру;

         - розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них;

         - вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу та Центру в цілому;

  - безперешкодно знайомитись з інструкціями, методичними та іншими матеріалами, з метою виконання службових обов’язків.

 

 

4. Відповідальність

 

4.1. Начальник відділу соціальної роботи несе відповідальність за:

         - несвоєчасне, неякісне виконання своїх професійних обов’язків,

 перевищення своїх повноважень;

         - бездіяльність при виконанні посадових обов’язків;

         - порушення норм етики поведінки соціального працівника та обмежень,

пов’язаних з прийняттям на роботу;

- достовірність даних представлених керівництву Центру;

- недотримання етичних і правових норм;

- недотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавчої дисципліни;

- порушення законодавства України при виконанні посадових обов’язків,  несе дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність згідно вимог діючого законодавства України.

 

 

Директор Біляївського районного центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                                    К.Ю.Гунько

 

Ознайомлена(ий):  ______________