ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ психолога відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

від «03» січня 2017 року

№ 4

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

психолога відділу соціальної роботи

 Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

  1. 1.     Загальні положення

 

1.1. Посадова інструкція психолога відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – посадова інструкція) визначає повноваження, завдання, обов’язки, права та відповідальність особи, яка займає посаду психолога відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

1.2. Психолог відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді призначається і звільняється з посади наказом директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр).

 

1.3. Психолог у своїй роботі керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Конвенцією ООН про права дитини, Загальною декларацією прав людини, Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи,  Етичним  кодексом товариства психологів України,  наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань сім’ї та дітей, рішеннями місцевих органів  виконавчої влади, положенням про відповідний Центр, цією інструкцією та іншими законодавчими актами, що стосуються діяльності Центру.

 

2. Завдання та обов’язки

 

2.1. Психолог забезпечує ефективне виконання покладених на Центр завдань щодо проведення  соціальної роботи  з  різними категоріями сімей ( у тому числі соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах):

- здійснює психологічний супровід діяльності Центру; 

- проводить психолого-профілактичні роботи з сім’ями, дітьми та молоддю щодо формування орієнтації на здоровий спосіб життя та захист їх психічного здоров’я;

- надає консультації з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, вивчає соціально - психологічні характеристики особистості,  надає методичні поради;

- здійснює соціальне обслуговування  дітей, молоді і сімей шляхом надання соціальних послуг;

- здійснює соціальне інспектування та супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- надає методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань та доручень керівництва Центру;

- забезпечує обробку інформації, підготовку аналітичних та довідкових матеріалів з питань діяльності Центру;

- організує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ Центру у відповідному напрямку діяльності;

-  розробляє поточні плани та бере участь у підготовці перспективних планів Центру;

- надає соціально-психологічні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб особистості;

- зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей, отриманих в процесі діяльності Центру, якщо це може завдати шкоди особі чи її оточенню (за винятком випадків, передбачених законом);

- постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру;

- вивчає, узагальнює та впроваджує в роботу нові методи практичної психології;

- веде розробку пропозицій щодо комплексних планів, які стосуються відповідного напрямку роботи, контролює організацію  їх виконання;

- бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів Центру;

-  бере участь у підготовці та проведенні методичних семінарів, нарад, конференцій, „ круглих столів”, тренінгів, лекцій та інших заходах з питань, що належать до його компетенції;

- виконує інші доручення директора Центру.

 

3. Права

 

3.1. Практичний психолог має право самостійно організовувати свою роботу:

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Центру;

- брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах Центру та вносити пропозиції на розгляд директора щодо поліпшення роботи Центру;

- використовувати отримані у встановленому порядку матеріали та інформацію, необхідні для виконання службових обов’язків;

- взаємодіяти з державними органами влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах своїх повноважень при розгляді  питань, які необхідні для виконання службових обов’язків;

- представляти  інтереси Центру в інших структурних підрозділах органів виконавчої влади, підприємствах, організаціях, установах у межах наданих йому повноважень;

- безперешкодно знайомитись з інструкціями, методичними та іншими матеріалами, з метою виконання службових обов’язків.

 

                                                    4. Відповідальність

 

4.1. Практичний психолог несе персональну відповідальність за:

- несвоєчасне та  неякісне виконання своїх професійних обов’язків,

перевищення своїх повноважень;

- бездіяльність при виконанні посадових обов’язків;

- достовірність даних представлених керівництву Центру;

- недотримання етичних і правових норм;

- недотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавчої дисципліни;

- порушення законодавства України, при виконанні посадових обов’язків,  несе дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність згідно вимог діючого законодавства України.

 

 

Директор Біляївського районного центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                                   К.Ю. Гунько

 

Ознайомлена(ий):  ______________