ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ педагога соціального відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

від«03» січня 2017 року

№ 4

   

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

педагога соціального відділу соціальної роботи Біляївського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

  1. 1.     Загальні положення

 

1.1. Посадова інструкція педагога  соціального відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – посадова інструкція) визначає повноваження, завдання, обов’язки, права та відповідальність особи, яка займає посаду педагога соціального відділу соціальної роботи  Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

1.2. Педагог соціальний відділу соціальної роботи  Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді призначається і звільняється з посади наказом директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр).

 

1.3. Педагог соціальний у своїй роботі керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, Конвенцією ООН про права дитини, Загальною декларацією прав людини, Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи,  наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань сім’ї та дітей, рішеннями місцевих органів  виконавчої влади, положенням про відповідний Центр,  цією посадовою інструкцією та іншими законодавчими актами, що стосуються діяльності Центру.

 

2. Завдання та обов’язки

 

2.1. Педагог соціальний  забезпечує ефективне виконання покладених на Центр завдань у сфері  соціальної роботи  з дітьми, молоддю та сім’ями:

- забезпечує соціально-педагогічний супровід сім’ї, дітей та молоді у сфері  соціальної роботи; 

- здійснює соціальне обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом надання соціально-педагогічних послуг - виявлення та сприяння розвитку їх різнобічних інтересів і потреб;

- здійснює соціальне інспектування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з числа дітей - сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, з багатодітних, малозабезпечених та проблемних сімей та інших категорій дітей;

- надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу  дітям та молоді, які потребують соціально-педагогічного супроводу, батькам з багатодітних сімей та сімей, які потрапили у складні життєві обставини;

- здійснює соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, молоді;

- надає методичну допомогу працівникам Центру;

- забезпечує обробку інформації, підготовку аналітичних та довідкових матеріалів з питань діяльності Центру;

- дотримується педагогічної та професійної етики;

- зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей, отриманих в процесі діяльності Центру, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню (за винятком випадків, передбачених законом).

- постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- вивчає, узагальнює та впроваджує в роботу нові методи навчання та виховання;

- організує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ у відповідному напрямку діяльності;

-  розробляє поточні плани та бере участь у підготовці перспективних планів Центру;

- веде розробку пропозицій щодо комплексних планів, які стосуються відповідного напрямку роботи, контролює організацію  їх виконання;

- бере участь у розробці нормативних та організаційно-методичних документів;

-  бере участь у підготовці та проведені методичних семінарів, нарад, конференцій, „круглих столів”, тренінгів, лекцій та інших навчально-методичних заходах з питань, що належать до компетенції Центру;

- виконує інші доручення директора Центру.

 

3. Права

 

3.1. Педагог соціальний має право самостійно організовувати свою роботу:

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Центру;

- брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах Центру;

- використовувати отримані у встановленому законодавством  порядку матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків;

- взаємодіяти з державними органами влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах своїх повноважень при розгляді  питань, які необхідні для виконання службових обов’язків;

- представляти  інтереси Центру в інших структурних підрозділах, органів виконавчої влади, підприємствах, організаціях, установах у межах наданих йому повноважень;

- безперешкодно знайомитись з інструкціями, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов’язків.

 

                                                    4. Відповідальність

 

4.1. Педагог соціальний несе персональну відповідальність за:

- несвоєчасне, неякісне виконання своїх професійних обов’язків,

перевищення своїх повноважень;

- бездіяльність при виконанні посадових обов’язків;

- достовірність даних представлених керівництву Центру;

- недотримання етичних і правових норм;

- недотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавчої дисципліни;

- за порушення законодавства при виконанні посадових обов’язків, несе дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність згідно вимог діючого законодавства України.

 

 

Директор Біляївського районного центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                                   К.Ю.Гунько

 

Ознайомлена(ий):  ______________