ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ юрисконсульта відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

від «03» січня 2017 року

 № 4

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

юрисконсульта відділу соціальної роботи

Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

1. Загальні положення

 

1.1. Посадова інструкція юрисконсульта відділу соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – посадова інструкція) визначає повноваження, завдання, обов’язки, права та відповідальність особи, яка займає посаду юрисконсульта відділу соціальної роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

1.2.  Юрисконсульт відділу соціальної роботи  Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді призначається і звільняється з посади наказом директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр).

 

1.3. Юрисконсульт керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, Конвенцією ООН про права дитини, Загальною декларацією прав людини, Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань сім’ї та дітей, рішеннями місцевих органів  виконавчої влади, положенням про відповідний Центр,  цією посадовою інструкцією  та іншими законодавчими актами, що стосуються діяльності Центру.

 

        2. Завдання та обов’язки

 

2.1. Юрисконсульт забезпечує ефективне виконання покладених на Центр завдань у юридичної сфері  соціальної роботи  з дітьми, молоддю та сім’ями:

- забезпечує правильне застосування та виконання законодавства України в Центрі;

- здійснює координацію та методичне керівництво правовою роботою в Центрі;

- бере участь у підготовці проектів нормативних документів Центру, договорів (контрактів), розгляді проектів нормативних актів, з питань, що належать до його компетенції;

- організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ у відповідному напрямку роботи;

- проводить роботу з перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, здійснює підготовку пропозицій  щодо внесення змін і доповнень, або визначення їх такими, що втратили чинність;

- бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності Центру, у розробці пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності;

- надає методичну допомогу працівникам Центру щодо чинного законодавства України;

- здійснює контроль за станом діловодства в Центрі та вимагає від його працівників виконання встановлених правил роботи з документами;

- здійснює консультування з кадрових питань, що виникають в роботі Центру;

- надає юридичні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом надання консультацій з питань чинного законодавства України;

-  бере участь у підготовці та проведені методичних семінарів, нарад, конференцій, „круглих столів”, тренінгів, лекцій та інших навчально-методичних заходах з питань, що належать до діяльності Центру;

- виконує інші доручення директора Центру.

 

3. Права

 

3.1. Юрисконсульт має право самостійно організовувати свою роботу:

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Центру;

- брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах Центру;

- використовувати отримані у встановленому законодавством порядку матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків;

- взаємодіяти з державними органами влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах своїх повноважень при розгляді  питань, які необхідні для виконання службових обов’язків;

- представляти інтереси Центру в судах, органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях у межах наданих йому повноважень;

- безперешкодно знайомитись з інструкціями, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов’язків.

 

                                                    4. Відповідальність

 

4.1. Юрисконсульт несе персональну відповідальність за:

- несвоєчасне, неякісне виконання своїх професійних обов’язків,

перевищення своїх повноважень;

- бездіяльність при виконанні посадових обов’язків;

- достовірність даних представлених керівництву Центру;

- недотримання етичних і правових норм;

- недотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавчої дисципліни;

- порушення законодавства, при виконанні посадових обов’язків, несе дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність згідно вимог діючого законодавства України.

 

 

Директор Біляївського районного центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                                   К.Ю. Гунько

 

Ознайомлена(ий):  ______________