15.01.2014

Допомога тим, хто ії потребує.

Територіальний центр соціального  обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації  надає соціальні послуги  громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.  
        У районі розпорядженням голови районної державної адміністрації створено територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку з своїм найменуванням, штамп, бланки  та діє на підставі «Типового Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» райдержадміністрації.
                Основними завданнями територіального центру є:
   -    виявлення громадян похилого віку, інвалідів, крім інвалідів унаслідок    нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримають соціальну допомогу на постійний сторонній  догляд,  хворі ( з числа осіб працездатного віку на період встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) які не здатні  до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому МОЗ;

   - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям ї зареєстровані як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою ( і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей – інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

       Право на позачергове  соціальне обслуговування (надання соціальних
послуг) відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту»,  жертви нацистських переслідувань , особи, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи і віднесені до 1,2 і 3 категорії.

       Відділення не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

             Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги ( в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку»  громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, але з поважних причин не мають можливості здійснювати за ними догляд.

                  Обслуговування таких громадян здійснюється територіальним центром  райдержадміністрації на платній основі. Тарифи на платні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 року №268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги.»

       У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в разі, коли таки рідни належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що утворив територіальний центр, самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

    Послуги надаються  відділенням соціальної  допомоги  вдома  згідно з умовами договору, який укладається  між одиноким непрацездатним громадянином і територіальним центром та відповідно до затвердженого графіка, але не менш як два рази на тиждень. Відділення забезпечує відвідування громадян, яких воно обслуговує, організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, виявляє додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

     На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний  центр, ведеться особова справа, в якій міститься , заява громадянина, медичний  висновок, документи, що підтверджують право громадянина на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну допомогу.

До складу територіального центру входять  відділенні соціальної допомоги вдома  яке обслуговує  320  громадян похилого віку, у тому числі на платній основі 40 осіб та  відділення  грошової та натуральної допомоги  -852 осіб.

         Майже у всіх сільських, селищних та міській радах щоденно трудяться соціальні   робітники,  яких у нас 27 чоловік.  Згідно  з висновками  лікарів    про стан  здоров’я підопічних соціальні робітники  надають слідуючи види послуг:
• закупка продуктів харчування та промислових товарів;
• оформлення документів на отримання субсидії; .
• оформлення у будинки-інтернати;
• оплата комунальних послуг;
• доставка медикаментів;
• прибирання квартир;
• виклик лікаря, допомога у госпіталізації;
• відвідування хворих підопічних в лікарні.
• допомога у придбанні палива;
• допомога у заготовці овочів і фруктів на зиму;
• допомога в обробці присадибних ділянок;
• допомога в організації та виконанні ритуальних послуг в похованні підопічних.

 

Директор територіального центру

соціального обслуговування (надання

 соціальних послуг) райдержадміністрації                                                                                           Н.М.Андреєва