14.01.2014

Положення про територіальний центр соціального обслуговування (Надання соціальних послуг) Біляївської районної державної адміністрації (Нова редакція)

ПОГОДЖУЮ

Директор Департаменту

 соціального захисту населення

 Одеської обласної державної

 адміністрації

 _________І.В.Маркевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО               

Розпорядження голови

Біляївської районної

державної адміністрації

від „___” ____________ 2013р.                                              

№______  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) БІЛЯЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

1. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) БІЛЯЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі  -  ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР)  є бюджетною установою.

Територіальний центр утворюється для  здійснення  соціального  обслуговування   та  надання  соціальних  послуг  громадянам,  які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги,   за   місцем   проживання,   в   умовах  стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

2. Територіальний  центр   у   своїй   діяльності   керується  Конституцією та   законами  України,  указами Президента  України  та  постановами   Верховної   Ради   України, прийнятими відповідно  до  Конституції  та законів України,  актами Кабінету Міністрів  України,  наказами Мінсоцполітики, актами  інших  центральних  і місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого  самоврядування,  а  також   Цим положенням.

3. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

4. На  соціальне  обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:

     -  громадяни похилого віку, інваліди  (які  досягли  18-річного віку),  хворі  (з  числа  осіб  працездатного  віку  на  період до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),   які   не  здатні  до  самообслуговування  і  потребують  постійної сторонньої   допомоги,   визнані   такими   в   порядку,  затвердженому МОЗ;

     - громадяни, які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів,    осіб    похилого    віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх  сімей  за   останні   шість календарних  місяців,  що  передують місяцю звернення,  нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для  осіб,  які  втратили працездатність.

5. Положення про  територіальний  центр,  його  структура  за пропозицією управління  праці та соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації, погодженою  відповідно  з департаментом соціального захисту Одеської  обласної державної адміністрації, затверджується  розпорядженням  голови  Біляївської  районної  державної адміністрації.

Кошторис, штатний  розпис  територіального  центру затверджується  головою  Біляївської  районної  державної  адміністрації.

6. Методичне забезпечення діяльності  територіального  центру здійснює  Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, Департамент  соціального захисту населення   Одеської  обласної державної адміністрації,  організаційно -  методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг -  управління праці та соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації.

Для забезпечення    реалізації   соціальної   політики   щодо соціального    обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

7. Основними завданнями територіального центру є:

     - виявлення громадян,  зазначених  у  пункті  4  цього Положення,  формування  електронної  бази  даних  таких  громадян, визначення  (оцінювання)  їх  індивідуальних  потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

     - забезпечення якісного  соціального  обслуговування   (надання соціальних послуг);

     - установлення   зв'язків   з   підприємствами,   установами   та організаціями всіх форм  власності,  фізичними  особами,  родичами громадян, яких обслуговує територіальни центр, з метою сприяння в  здійсненні  соціального  обслуговування   (наданні   соціальних послуг)   громадянам,   зазначеним   у  пункті  4  цього  Положення;

    Територіальний центр  (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства;

      Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

8. До складу територіального центру  входять такі структурні підрозділи:

1) Відділення:

     - соціальної допомоги вдома;

     - організації   надання   адресної  натуральної  та  грошової  допомоги;

          2) У разі необхідності, за погодженням з Біляївською районною державною адміністрацією, можуть створюватись інші підрозділи,  діяльність яких спрямована на здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам.

          9. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку головою Біляївської районної державної адміністрації за пропозицією управління праці та соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації, погодженою відповідно з директором   Департаменту соціального захисту населення Одеської  обласної державної адміністрації.

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки та стаж роботи на керівній посаді не менш як п’ять років.

          10. Директор територіального центру:

  1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

  2) затверджує посадові обов’язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

  3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

  4) вносить Біляївській районній державній адміністрації пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру;

  5) укладає угоди, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

  6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

- проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

- придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

  7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

  8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

  9) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

          11. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

          12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються головою Біляївської районної державної адміністрації.

          Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу і чисельності та типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування, що затверджується наказами Мінсоцполітики.

  13. Для здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

  14. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, які перебувають на обліку, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

  15. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних підрозділів, ревізія фінансово-господарської діяльності територіального центру проводиться відповідно до законодавства України.

  16. Територіальний центр є юридичною особою,  має самостійний баланс,  рахунки  в  органах  Державного казначейства,  печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

Юридична адреса територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Біляївської районної державної адміністрації:

 

67600, Одеська обл., м. Біляївка, вул. Миру, 10