Регламент

        

 

 

УКРАЇНА

БІЛЯЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

    ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29.03.2019                        м. Біляївка                                 №122/РА-2019

 

Про затвердження Регламенту Біляївської

районної державної адміністрації Одеської області

 

З метою забезпечення виконання повноважень, передбачених статтею 119 Конституції України, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 року № 360/А-2017 «Про затвердження Регламенту Одеської обласної державної адміністрації» та розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 30.07.2018 року № 851/А-2018 «Про внесення змін до Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 року № 360/А-2017»,  у зв’язку зі структурними змінами у районній державній адміністрації:

 

1. Затвердити Регламент Біляївської районної державної адміністрації (додається).

 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації привести положення про структурні підрозділи у відповідність до Регламенту Біляївської районної державної адміністрації.

 

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 грудня 2017 року № 1020/РА-2017 «Про затвердження Регламенту Біляївської районної державної адміністрації Одеської області».

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Раздорожну І.Ю.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                         В.П.Самокиш

 

Згідно з оригіналом:        

Начальник відділу забезпечення документообігу

та контролю апарату райдержадміністрації                                                        Т.М.Олефіренко

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Розпорядження голови

                                                                               районної державної адміністрації                                            

                                                                               від ____________________

                                                                               №  ____________________

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 БІЛЯЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

            1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Біляївської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації).

 

         1.2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, (далі - заступники голови), апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

 

            1.3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

 

         Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

 

         Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

            1.4. Розподіл обов'язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

 

- повноважень і функцій посадової особи;

 

- управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

 

- підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики відповідно до законодавства;

 

- порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступників, керівника апарату у разі їх відсутності.

 

         Голова райдержадміністрації визначає також обов'язки посадових осіб щодо діяльності виконкомів місцевих рад відповідно в частині делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

            1.5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), а також начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації (далі - юридичний відділу) і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

         Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), а також начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації (далі - юридичний відділу) і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

         Положення про апарат райдержадміністрації розробляється начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

2. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

2.1. Робота райдержадміністрації проводиться за річними та квартальними планами, а у разі потреби планами на наступний місяць, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

            2.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

 

         Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

            2.3. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.  

 

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

 

- актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату та вжиття додаткових заходів;

 

- перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

 

- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

 

Плани повинні містити питання:  

 

- підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації за квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

 

- діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад з виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації.

 

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо здійснення делегованих повноважень.

 

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за виконання запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

2.4. Річним планом роботи райдержадміністрації є Програма соціально-економічного та культурного розвитку районну. Управління економічного розвитку та інвестиційної діяльності райдержадміністрації здійснює координацію розробки Проекту Програми соціально- економічного та культурного розвитку та узагальнює пропозиції щодо всіх галузей і сфер діяльності.

 

Фінансовою формою перспективного (річного) плану є районний бюджет. Проект районного бюджету готує фінансове управління райдержадміністрації організовує обговорення на засіданнях постійних комісій районної ради та вносить необхідні зміни у ході обговорення.

 

Проект Програми Програма соціально-економічного та культурного розвитку районну та районного бюджету вноситься на розгляд сесії районної ради та затверджується на її пленарному засіданні.

 

            2.5. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

 

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

2.6. Формування квартальних планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом прес-служби апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) (додаток 1).

 

Пропозиції до квартального плану роботи, погоджені із заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, подаються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, підрозділів її апарату не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку наступного кварталу.

 

Відділ прес-служби апарату райдержадміністрації здійснює координацію роботи, узагальнює надані структурними підрозділами пропозицій, формує проект квартального плану роботи райдержадміністрації.

 

За тиждень до закінчення поточного кварталу відділ прес-служби апарату райдержадміністрації подає проект розпорядження голови райдержадміністрації про квартальний план роботи райдержадміністрації на розгляд керівнику апарату голови райдержадміністрації, а після погодження ним – на затвердження голові райдержадміністрації.

 

            2.7. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

 

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 2.4. цього Регламенту.

 

            2.8. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови чи керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

            2.9. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

         2.10. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтею 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі підрозділів її апарату, затверджених заступником голови чи керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

Зміст звітності за квартал визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

 

         2.11. Плани роботи райдержадміністрації розробляються з метою конкретизації квартальних планів роботи райдержадміністрації і мають форму календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації  у відповідному місяці. До 20 числа кожного місяця структурні підрозділи райдержадміністрації надають відділу прес-служби апарату райдержадміністрації перелік основних заходів на наступний місяць для узагальнення не пізніше ніж за 2 дні до початку нового місяця.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

         3.1. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 

- опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і керівника апарату райдержадміністрації;

 

- здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

 

- розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з організаційних, кадрових та інших питань;

 

- перевіряє, за дорученням голови райдержадміністрації, виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також виконкомами місцевих рад: вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації;

 

- за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

 

- здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

 

- готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

 

- проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

 

- здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства та дотримання правил охорони праці;

 

- проводить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

 

- забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

 

- виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

 

            3.2. Апарат райдержадміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

 

         У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує один з керівників самостійного структурного підрозділу апарату  райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

 

3.3. Апарат райдержадміністрації, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, секретаріатом районної ради, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими комітетами місцевих рад.

 

         3.4. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про її апарат, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРАМИ

 

            4.1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

 

            4.2. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

 

         Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

 

            4.3. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки  відділ управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

 

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

            4.4. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

         4.5. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

 

         4.6. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

 

         4.7. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження покладається на начальника відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

            5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ

 

            5.1. Організація роботи з документами та облік запитів на інформацію в  райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до постанови Кабінету   Міністрів   України   від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

 

Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується її головою.

 

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

         5.2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівники її структурних підрозділів.

 

            5.3. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

 

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, дорученнями заступників голови облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, дорученнями заступників голови райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної та місцевих рад.

 

5.4. Контроль за додержанням строків та форм виконання документів в райдержадміністрації, в тому числі і власних рішень, а також своєчасне їх доведення до виконавців здійснюється відділом забезпечення документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

 

         5.5. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями голови та заступників голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови та заступників голови облдержадміністрації, дорученнями голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної та місцевих рад, інших документів відділом забезпечення документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян - відділом роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

 

5.6. Контроль за виконанням актів законодавства, дорученнями голови та заступників голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату, за розглядом звернень і запитів народних депутатів України, депутатів обласної та місцевих рад, інших кореспондентів здійснюється шляхом:

 

- аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

 

- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

 

- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

 

- розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників, керівника апарату.

 

            5.7. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступникам, керівнику апарату  (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, розпорядженням голови райдержадміністрації або планом контролю.

 

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступники та керівник апарату (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

 

            5.8. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації.

 

Зняття з контролю виконаного документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника чи керівника апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

 

            6.1. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

 

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року
№ 348.

 

            6.2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступником, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або підрозділи її апарату.

 

            6.3. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

 

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

 

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

 

Відділ роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

            7.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації (далі – юридичний відділ).

 

Юридичний відділ підпорядковується голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

 

            7.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 

         7.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

 

- правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

 

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

 

-                     підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

         7.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

- забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, інших актів райдержадміністрації, проектів наказів керівників структурних підрозділів з кадрових питань;

 

- проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог законодавства;

 

- визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

 

- надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

 

-                     представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

 

-                     виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою райдержадміністрації.

 

8. КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ, СЛУЖБИ І КОМІСІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

 

            8.1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

 

         З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 

            8.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може  утворюватися колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату (секретар колегії) та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Робота колегії проводиться відповідно до положення про колегію райдержадміністрації, яке затверджує голова райдержадміністрації.

 

            8.3. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

 

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозиціями громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

 

            8.4. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини загальної кількості її членів.

 

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові – у міру потреби.

 

            8.5. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписує голова колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

            8.6. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування (технічний запис).

            8.7. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується положенням про колегію райдержадміністрації, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації та цим Регламентом.

 

9. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАРАД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОТОКОЛЬНИХ ДОРУЧЕНЬ, НАДАНИХ ЗА ЇХ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

 

            9.1. Голова райдержадміністрації, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

 

 Порядок денний наради затверджує відповідна посадова особа, яка проводить нараду.

 

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації покладається на підрозділи апарату або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

 

9.1.1. Протоколи апаратних нарад райдержадміністрації складаються відділом забезпечення документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, яке здійснює контроль за виконанням протокольних доручень, наданих на нараді.

 

9.1.2. Заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації у разі необхідності проводять наради з керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації (відповідно до розподілу основних обов’язків).

 

         9.1.3. Голова, заступники голови райдержадміністрації проводить виїзні наради, поїздки з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до його компетенції.

 

         9.1.4. Апаратні наради проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, як правило, по понеділкам о десятій годині в залі засідань райдержадміністрації.

 

         Постійними учасниками апаратних нарад є керівники райдержадміністрації (голова райдержадміністрації, перший заступник та заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації), працівники патронатної служби, керівники структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

         Порядок денний апаратних нарад формує відділ прес-служби апарату райдержадміністрації на підставі плану роботи райдержадміністрації на відповідний квартал. Позапланові питання вносяться до порядку денного наради за дорученням голови райдержадміністрації.

 

         Після затвердження порядку денного апаратної наради не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення апаратної наради доповідачі з питань порядку денного надають до відділу прес-служби апарату райдержадміністрації погодженим з першим заступником, заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) інформаційно-аналітичні матеріали до наради: інформацію з питання порядку денного з пропозиціями щодо вирішення існуючих проблем, пропозиції для включення до протоколу наради, список осіб, які запрошуються до участі в розгляді питання порядку денного, за винятком постійних учасників, запрошення яких забезпечує відділ прес-служби апарату райдержадміністрації.

 

         Відділ прес-служби апарату райдержадміністрації на підставі пропозицій доповідачів готує запрошення для постійних учасників нарад та формує загальний список запрошених, надає інформаційно-аналітичні матеріали з питань порядку денного керівництву райдержадміністрації.

 

            9.2. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надаються учасникам наради, а з додаткових (позапланових) питань  подаються у день проведення наради.

 

            9.3. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

 

            9.4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

            9.5. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

 

9.6. Протоколи районних нарад готуються профільними структурними підрозділами райдержадміністрації, складаються структурними  підрозділами райдержадміністрації або територіальними підрозділами органів виконавчої влади, які ініціювали проведення наради  протягом 5 робочих днів після наради підписуються головуючим.

 

9.7. Протоколи районних нарад під головуванням голови райдержадміністрації реєструються в відділі забезпечення документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, яке здійснює контроль за строками виконання завдань, визначених протоколами. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛОВИ РАЙЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

            10.1. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, за власною ініціативою видає одноособово, в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

 

            10.2. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, підрозділи її апарату, а також територіальні органи виконавчої влади (далі - інші органи) за дорученням голови райдержадміністрації або за власною ініціативою.

 

            10.3. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи підрозділам її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

         10.4. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби - з іншими органами, установами, організаціями.

 

         У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

 

         Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які стосуються фінансових питань, обов’язково потребують погодження фінансовим управлінням райдержадміністрації та за результатами розгляду візуються начальником фінансового управління райдержадміністрації.

 

Головний розробник спільно з юридичним відділом апарату райдержадміністрації визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, підрозділи її апарату та інші органи, виходячи  із змісту основних положень проекту розпорядження.

 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, підрозділів  її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

 

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, підрозділи її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

 

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень, підписуються керівником структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та розпоряджень голови облдержадміністрації, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

 

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили свої пропозиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

 

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розпорядника.

 

За результатами погодження проекту розпорядження заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, підрозділи її апарату, інші органи можуть висловити письмові зауваження та пропозиції, які долучаються до проекту незалежно від їх врахування головним розробником.

 

            10.5. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, підрозділів її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, підрозділу її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

 

            10.6. Головний розробник у разі необхідності готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

 

До пояснювальної записки, у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

 

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

 

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, про внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

 

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

 

            10.7. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

            10.8. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, котрі були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 

            10.9. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій зазначаються результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

 

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

 

У проекті розпорядження можуть передбачатися проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

 

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

 

            10.10. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, що затверджена відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.

 

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

 

- копію рішення територіального органу виконавчої влади реалізує державну регуляторну політику в Одеській області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

 

- копію повідомлення про оприлюднення проекту.

 

            10.11. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та подається голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 12.4. – 12.10. цього Регламенту, через відділ забезпечення документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

 

         За дорученням голови райдержадміністрації або його заступників, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

 

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 5 робочих днів. У разі потреби зазначений термін може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

 

            10.12. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату райдержадміністрації.

 

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує.

 

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

 

- перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

 

- оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

 

- перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

 

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 5).

 

Якщо проект розпорядження відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства, до завізованого начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації проекту додається письмова довідка працівника  юридичного відділу апарату райдержадміністрації, який здійснював правову експертизу проекту розпорядження.

 

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, які відсутні в інформаційній базі «Ліга: Закон», подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 

            10.13. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

            10.14. Проект розпорядження візується працівниками районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку начальником відділу забезпечення документообігу та контролю та начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, керівником апарату.

 

            10.15. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби  оприлюднюються.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації оприлюднюються в порядку, передбаченому Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому порядку.

 

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

11. ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

            11.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

            11.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

 

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

 

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, підрозділів її апарату, іншими органами.

 

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

 

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

 

- які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

 

- яких результатів необхідно досягти;

 

- які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

 

- строк проведення обговорення.

 

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

            11.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

 

Головний розробник подає відділу прес-служби апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

 

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

 

            11.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

12. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОРУЧЕНЬ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ ТА КЕРІВНИКА АПАРАТУ

 

12.1. Доручення - це окреме завдання голови райдержадміністрації або його заступників, керівника апарату райдержадміністрації, яке надається за підсумками нарад, засідань колегій, особливих подій та надзвичайних ситуацій, на виконання актів, доручень вищих органів влади.

 

12.2. Доручення голови райдержадміністрації візується безпосередньо виконавцем, керівником структурного підрозділу райдержадміністрації або територіальним підрозділом органом виконавчої влади, що відповідає за підготовку доручення, заступником голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації, відділом забезпечення документообігу та контролю апарату  райдержадміністрації. У разі потреби та в передбачених чинним законодавством випадках доручення підлягає погодженню із посадовими особами, які відповідно до їхньої компетенції координують питання, порушенні у дорученні.

 

Проекти доручень голови райдержадміністрації, як стосується фінансових питань, потребують погодження фінансовим управлінням райдержадміністрації та за результатами розгляду візуються начальником фінансового управління райдержадміністрації.

 

12.3. До проекту доручення обов'язково додається перелік підрозділів, яким буде надсилатися доручення для виконання.

 

12.4. Доручення повинні бути із зазначенням строку виконання. У разі потреби строк може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше як за 3 робочі дні до закінчення встановленого строку. Строк виконання може бути змінено лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила.

 

12.5. Підписані головою райдержадміністрації або його заступниками, керівником апарату райдержадміністрації доручення реєструються в відділі забезпечення документообігу та контролю апарату райдержадміністрації  та надсилаються зацікавленим органам і організаціям згідно з переліком.

 

12.6. Контроль за строками виконання доручення покладається на відділ забезпечення документообігу та контролю  апарату райдержадміністрації.

 

13. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

            13.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

 

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

13.2. Взаємодія райдержадміністрації з територіальними органами виконавчої влади здійснюється відповідно до Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 667.

 

13.3. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

 

З метою врахування громадської думки щодо проекту законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведено його громадське обговорення.

 

14. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ РАЙОННОЇ РАДИ

 

14.1. Координація роботи структурних підрозділів райдержадміністрації з організаційного забезпечення підготовки проектів рішень районної ради здійснюється керівником апарату райдержадміністрації.

 

14.2. Питання на розгляд районної ради виносяться за  дорученням голови райдержадміністрації та за погодженням із заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу основних обов’язків.

14.3. За підготовку питань на розгляд районної ради відповідають  керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, до компетенції яких віднесено їх вирішення.

 

14.4. Проекти рішень районної ради та необхідні документи готуються та подаються відповідно до Регламенту Біляївської районної ради.

 

         14.5. До проекту рішення районної ради для передачі його до секретаріату районної ради додається погоджувальний лист, який містить візи працівника, який утворив документ, керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, іншого органу, підприємства, установи, організації, яким його утворено, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, підприємств, установ, організацій, які визначені головним розробником як заінтересовані, начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації, начальник відділу забезпечення документообігу та контролю апарату райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, керівника апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує розпорядження та додатки до нього, а також дата візування  (додаток 6).

 

         Проекти рішень районної ради, якими передбачається використання коштів ,   незалежно від суб’єкта їх внесення, обов’язково потребують висновку фінансового управління райдержадміністрації та за результатами розгляду візуються начальником фінансового управління райдержадміністрації.

 

14.6. Проекти рішень, які мають регуляторний характер і є регуляторним актом, подаються до районної ради відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

14.7. Проекти програм соціально – економічного та культурного розвитку району, районного бюджету надаються на розгляд районній раді у строки, передбачені розпорядженням голови районної ради про план підготовки пленарного засідання.

 


Додаток 1

до регламенту

 

 ПОГОДЖЕНО

Заступник голови  Біляївської райдержадміністрації

                                                                                 (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                                                    „____” _________200 __р.

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до плану роботи Біляївської райдержадміністрації

на __ квартал _________року

 

з/п

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Строк виконання 

Відповідальні

виконавці 

 

 

 

 

 

 

  1. Питання для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації.
  2. Питання для розгляду на апаратній нараді райдержадміністрації.
  3. Питання для розгляду в райдержадміністрації на рівні заступників голови та підготовки обґрунтувань щодо доцільності видання розпоряджень.
  4. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації,  райдержадміністрації.
  5. Організаційні заходи.

 

Керівник підрозділу (підпис) (ініціали та прізвище) 

 

„____” ____________________200 ___р.


 

Додаток 2

до регламенту

 

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

щодо проекту

 

розпорядження_____________________________________________________

                                                                                      (назва)

 

 

 

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

 

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

 

Спосіб врахування

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

 

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

 

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

_______________________         _______________              ________________

(найменування посади керівника                                                 (підпис)                        (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 20_ р.

 

 

 

Додаток 3

до регламенту

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту розпорядження__________________________________________

                                                                                                       (назва)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення.

 

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти.

 

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

 

Відповідно до змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

 

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

 

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

5. Позиція заінтересованих органів.

 

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також, хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект.

 

Якщо проект розпорядження стосується питання щодо розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення у проекті.

 

7. Громадське обговорення.

 

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

 

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

8. Прогноз результатів.

 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

_______________________          _______________               ________________

( найменування посади керівника                                   (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 20_ р.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до регламенту

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту розпорядження__________________________________________

                                                                                                (назва)

 

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

 

 

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

 

 

_______________________         _______________               ________________

( найменування посади керівника                                   (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 20_ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до регламенту

 

ВИСНОВОК

 

юридичного відділу апарату Біляївської районної державної              адміністрації Одеської області до проекту розпорядження

_____________________________________________________

                                                   (назва)

Проект розпорядження розроблено

__________________________________________________________________

 (найменування структурного підрозділу,

__________________________________________________________________

                 іншого органу, що є головним розробником)

 

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

 

1)____________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

__________________________________________________________________

розпорядженням голови обласної державної адміністрації)

 

2)____________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються недоліки,

__________________________________________________________________

зокрема логічні та змістові)

 

2. Узагальнений висновок

__________________________________________________________________

         (наводиться узагальнений висновок та пропозиції

__________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

__________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

_______________________         _______________               ________________

(найменування посади працівника                                  (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

юридичного сектору)

_______________________         _______________               ________________

(завідувач юридичного сектору)                                     (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20_ р. 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до регламенту

 

ПОГОДЖУВАЛЬНИЙ   ЛИСТ

 

до проекту рішення Біляївської районної ради

  „_____________________________________________________________________",

який планується для розгляду  на засіданні сесії Біляївської районної ради

"___"_____________20__ року

 

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                         ( підпис, дата)                  (ініціали та прізвище)                                                                      

 

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                                         (ініціали та прізвище)                                                                                                                          

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                        (ініціали та прізвище) 

 

 

Юридичний відділ                                                     

апарату райдержадміністрації                                                              (ініціали та прізвище)  

 

 

Начальник відділу
забезпечення документообігу та контролю                                                                      апарату райдержадміністрації                                                             (ініціали та прізвище)  

 

 

Керівник структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником                                     (ініціали та прізвище)  

 

 

 

 

 

Підрозділ:

Виконавець:

Тел.