Порядок прийому на роботу в структурні підрозділи закладів культури, посадові інструкції, кваліфікаційні вимоги, перелік документів необхідних для прийому на роботу

Завідувач закладу клубного типу

Завдання та обов'язки. Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності клубного закладу. Організує роботу і ефективну взаємодію відділів, секторів та інших структурних підрозділів клубного закладу. Відповідно до діючого законодавства забезпечує виконання основних напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності серед населення. Організує вивчення і впроваджує в практику нові форми і методи культурно-освітньої роботи та організації дозвілля, всебічно сприяє розвитку ініціативи й самодіяльності населення; створює сприятливі умови для творчої діяльності різних категорій населення, дбає про підвищення ролі і значення клубного закладу, як осередку збереження, відродження й розвитку національних культурних традицій, звичаїв та обрядів, зокрема, місцевих, історичної спадщини краю. Діє від імені клубного закладу. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки, користується правом розпоряджання коштами. Забезпечує доцільне використання коштів, зберігання закріпленого за клубним закладом майна. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників. Вживає заходів щодо матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Вживає заходів щодо забезпечення клубного закладу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; чинні нормативні акти, що регулюють культурно-освітню та дозвіллєву діяльність; форми і методи організації роботи з населенням із урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей; сучасні методи господарювання та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років (у сільській місцевості - без вимог до стажу роботи).

Художній керівник клубного закладу:

Завдання та обов'язки. Організує і планує роботу колективів народної творчості. Надає методичну та практичну допомогу клубним закладам району, міста, мікрорайону. Координує роботу творчих підрозділів щодо проведення художніх заходів, здійснює керівництво розробкою та постановкою сценаріїв проведення великих масових художніх заходів (театралізованих видовищ і свят, народних гулянь, жанрових свят тощо). Добирає для колективів народної творчості репертуар. Проводить семінари з керівниками гуртків. Організує вивчення та обмін досвідом роботи колективів народної творчості, їх огляди, фестивалі, виступи в районі, мікрорайоні, місті. З метою удосконалення роботи з обслуговування населення підтримує в процесі діяльності зв'язки з творчими спілками та громадськими організаціями щодо залучення до проведення заходів творчих працівників. Вживає заходів щодо удосконалення творчої майстерності виконавців.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового законодавства; чинні нормативні документи з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; основи історії і теорії культури і мистецтва, режисури масових театральних видовищ і свят; принципи формування репертуару, організаційної та методичної роботи з творчими колективами; специфіку клубної, учбово-виховної роботи в колективах художньої самодіяльності; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж творчої роботи для спеціаліста - не менше 3 років; бакалавра - не менше 5 років.

Перелік документів для прийому на роботу:

  1. Паспорт
  2. Іднифікаційний код
  3. Трудова книжка
  4. Свідоцтво про освіту
  5. Автобіографія
  6. Заява на прийняття погоджена головою відповідної сільської ради
  7. Медична довідка
  8. Форма № П2
  9. 2 фото (3х4)

 

 

Начальник відділу культури

районної державної адміністрації

 

Л.Ф.Гапоненко